1. GIANTAL
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Other
(total)
A5083 0.40 0.40 0.10 0.40-1.00 4.00-4.90 0.05-0.25 0.20 0.15 - 0.15
GIANTAL  0.50-2.00 1.00 1.00 0.60-2.00 3.00-5.50 0.40 1.00 0.20 - 0.15

Specification  Thickness  Size (width x length)  특징


AlMg4.5Si1Mn
(Acc. to DIN)
8-100mm
101-300mm 
301-400mm 
401-600mm
601-700mm 
701-900mm 
max 3300 x 3500mm
max 2500 x 3000mm 
max 1800 x 3000mm 
max 1200 x 3000mm
max 1100 x 2600mm
max 1000 x 2200mm
* 탁월한 형상유지 성질을 보유하여 후판 가공시에도 
안정성 유지
* 우수한 용접성 및 부식 저항성.  
* 비열처리 합금이면서 온도 상승조건에도   
고강도 유지2. WELDURAL
Alloy Si Fe Cu  Mn  Mg  Cr Zn Ti  Zr Other
(total)
A2024 0.50 0.50 3.80-4.90 0.30-0.90 1.20-1.80 0.10 0.25 Ti+Zr 0.20 Ti+Zr 0.20 0.15
WELDURAL 0.30 0.40 5.80-6.80 0.20-0.40 0.10 - 0.10 0.02-0.10 0.10-0.25 0.15

Specification Thickness Size (width x length) 특징


AlCu6.5Mn0.3
(Acc. to DIN)
A2219
8-100mm 
101-125mm
126-250mm
251-350mm
351-400mm
401-500mm 
501-600mm
max 3140 x 3670mm
max 2510 x 3670mm
max 1255 x 3670mm
max 1537 x 2900mm
max 1537 x 2530mm
max 1537 x 2170mm
max 1200 x 2500mm

* 우수한 용접성 및 내열성을 가진 금형 소재용제품
* A2017/A7075제품의 가공성, 내마모성 이외에도
250˚C 이상 고온에서 고강도 유지 
* A5083 제품과 유사한 용접성 및 두께에 따라
강도 저하되는 A7075 제품과 달리 강도 유지3. HOKOTOL
Alloy Si Fe Cu  Mn  Mg  Cr Zn Ti  Zr Other
(total)
A7075 0.40 0.50 1.20-2.00 0.30 2.10-2.90 0.18-0.28 5.10-6.10 0.20 Ti+Zr 0.25 0.15
WELDURAL  0.20 0.30 1.50-2.60 0.15 1.80-2.60 0.10 5.70-7.60 0.06 0.08-0.25 0.15

Specification Thickness Size (width x length) 특징


AlZnMgCu2.0
(Acc. to DIN)
A7050
8-100mm 
101-125mm 
126-150mm
151-225mm
226-275mm
276-310mm
311-400mm
max 2080 x 3670mm
max 1660 x 3670mm
max 1385 x 3670mm
max 1537 x 4000mm
max 1537 x 3210mm
max 1537 x 2800mm
max 1100 x 2600mm


* 초고강도성 및 내마모성이 요구되는 금형 소재용  제품
* 전반적인 두께 변화에도 일정한 강도 유지
* 탁월한 치수 안정성과 기포 및 불순개재물에 대한 안정성